รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

หลักสูตร รังสรรค์ภาษาพัฒนาทักษะการฟัง
วิทยากร : อ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์