รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ 2561 วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561

รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้ 
ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์” 
วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561
ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม