วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19

“ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา” 

หลักสูตร: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สนุกกับเกมและกิจกรรม Unplugged ในวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19

  วิทยากร อาจารย์ฤทัย  จงสฤษดิ์
                                                                   ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการ หลักสูตร และสื่อการเรียนรู้ สวทช.                                                                    
และวิทยากรหลักอาวุโสโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย