ภาพกิจกรรม : วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

หลักสูตร วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561

เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *