ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

หลักสูตร ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์