ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

หลักสูตร ศิลปะการพับกระดาษกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยากร : อ.รัชดา ยาตรา, อ.สุรัชน์ อินทสังข์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์