สนุกกับคณิต วันเสาร์ที่ 7 กรกฏาคม 2561

หลักสูตร สนุกกับคณิต

วิทยากร : ผศ.เปรมฤดี เนื้อทองและคณะ

เวลา 08.30-16.00 น

ณ ชั้น 4 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์