สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560

หลักสูตร สนุกคิดกับวิทย์ในชีวิตประจำวัน ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ และคณะ
วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *