สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From สนุกวิทย์ประดิษฐ์สนุก: กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/28/2017 (49 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2