สมัครออนไลน์

สมัครออนไลน์

คลิกเข้าเว็บไซต์ www.kusol.net/ssup

 


ประกาศ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรการศึกษา

ระดับชั้นปฐมวัยประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

        การอบรมทุกหลักสูตร ทั้งภายในและภายนอกมูลนิธิ ฯ

เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเท่านั้น

***มูลนิธิ ฯ จึงไม่มีการออกวุฒบัตรใด ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม***