สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559


“หลักสูตร สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร สร้างข้อสอบภาษาอังกฤษตามตัวชี้วัดของหลักสูตร. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 11/30/2016 (55 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2