สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์ วันที่ 10 มิถุนายน 2560


“หลักสูตร สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์
วิทยากร : อ.มณฑิรา ดำรงมณี
วันที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From สร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษแนวอินโฟกราฟิกส์และสื่อออนไลน์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 6/14/2017 (67 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2