สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

หลักสูตร สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561

เวลา 08.30-16.00 น ณ

ชั้น 5 สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์