สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2560

หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์