สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2560


“หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
วันที่ 12 มีนาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร สอนอย่างไรให้เกิดทักษะ-กระบวนการทางคณิตศาสตร์. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 3/15/2017 (54 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2