คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศ : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม (14 ก.ย. 62)

“โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562”

หลักสูตร : สอนอังกฤษ คิดสร้างสรรค์ : เรียนรู้จริง ผ่านกิจกรรม

วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี , ผศ.กรุณา นาผล และ อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

เวลา 09.00-16.00 น.

ห้อง 405 ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์