สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน วันที่ 2 เมษายน 2560

หลักสูตร สอนอ่านอย่างไรให้นักเรียนรักการอ่าน
วิทยากร :อ.พรพิตร สกุณา
วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
สถานที่อบรม : สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์