คลิปวิดีโอและภาพบรรยากาศการอบรม สื่อ-กิจกรรม : สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ (กลุ่มที่ 1) วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 62

โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562
จัดโดย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม

ร่วมกับ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562
หลักสูตร สื่อ-กิจกรรม : สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ (กลุ่มที่ 1)