สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร สื่อการสอนคณิตศาสตร์อย่างง่าย
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ
วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์