“สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561

ภาพถ่ายจาก โครงการบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมความคงทนในการเรียนรู้

ตอนที่ 2 “สื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์”

 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฏาคม 2561

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม