สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม วันที่ 27 สิงหาคม 2560

คลิปบรรยากาศการอบรม
หลักสูตร สื่อสร้างเสริมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์สำหรับครูประถม
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์