สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วันที่ 3 กันยายน 2560


“หลักสูตร สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์ วันที่ 3 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. อบรม ชั้น 7 ห้อง ราชเทวี ณ สำนักงานมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์”

From หลักสูตร สื่อและกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา. Posted by มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ on 9/06/2017 (55 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2