สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)

หลักสูตร สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) 

วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 
เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ชั้น 4 อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์