หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

หนังสือรับรอง

หลักสูตร : ของเล่นและกิจกรรมสะเต็มศึกษาผ่านนิทานแสนสนุก 

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

วันเสารที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                                

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

********************************************************************************************

 

หนังสือรับรอง หลักสูตร : 

การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยและครอบครัวผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช้ Google for Education

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

วันเสารที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                                

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก