หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563

หนังสือรับรอง

หลักสูตร :

จะเลือกใช้หรือจะสร้างนวัตกรรมการสอนใดใดก็ได้บนฐานการวิจัยผ่าน PLC

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ยินดีสุข

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                                

                       

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

********************************************************************************************