หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

หนังสือรับรอง

หลักสูตร : ไขปริศนา ธรรมชาติของเทคโนโลยีในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                                

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

********************************************************************************************

หนังสือรับรอง หลักสูตร :  

การสร้างความร่วมมือกับครอบครัวในการส่งเสริมการเรียนรู้และประเมินเด็กปฐมวัยระหว่างช่วงปิด COVID-19

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

        วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                          

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก