หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

หลักสูตร : การใช้และความเข้าใจภาษาอังกฤษแบบผิดๆในยุคสื่อออนไลน์ 

วิทยากร : รศ.ดร.ศิตา  เยี่ยมขันติถาวร 

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

****************************************************************************************************************

หนังสือรับรอง 

หลักสูตร :  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กิจกรรมและสื่อฯคณิตศาสตร์จากวัสดุรอบตัว  

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์ 

                                    ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

*****************************************************************************************************************

หนังสือรับรอง 

หลักสูตร : 

เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ”เชิงรุก” และแบบ”บูรณาการ” เพื่อให้ทันยุคสมัยไทยแลนด์4.0

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล  ดาวเรือง

                 

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก