หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร :  loose parts การเล่นวัสดุสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  การใช้แอพลิเคชัน Stop Motion Studio เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 

วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก