หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 : 3 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร :  กิจกรรมคณิตศาสตร์ระดับประถมสาระที่ 3

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :เทคนิคการจัดกิจกรรมและการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-17.00 น.  

หลักสูตร :  สร้างสื่อการสอนภาษาไทยง่าย ๆ สไตล์ครูประถม เพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning

วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก