หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร :  อบรมเชิงปฏิบัติการ
“แนวทางการจัดการเรียนการสอนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ชุดกิจกรรมเรื่องน้ำระดับพื้นฐาน และระดับต่อยอดน้ำและเทคโนโลยี”

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร :  สร้างสรรค์สื่อการสอนสำหรับครูประถม จากกระดาษง่าย ๆ แต่ประยุกต์ได้หลากหลายวิชา 

วิทยากร : อาจารย์นพมาศ  ว่องวิทยสกุล

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก