หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

หนังสือรับรอง

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : สอนเด็กเป็นนวัตกรบนฐานการทำโครงงานบูรณาการแบบ Easy

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก