หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

หนังสือรับรอง

หลักสูตร : CER MODEL TEACHING กับการสอนวิทยาศาสตร์

วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.                                

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

********************************************************************************************

หนังสือรับรอง 

หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สอนอย่างไรให้เด็กเก่งคณิตศาสตร์  

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์

      วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.            

                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก