หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

หนังสือรับรอง

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : เสริมสมรรถนะออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังอย่าง Easy ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *