หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 : 2 หลักสูตร/ รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู และรศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.  

หลักสูตร : การคิดเชิงคำนวณกับกิจกรรมประจำวันของเด็กปฐมวัย

วิทยากร : รศ. ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : เรียนรู้ที่บ้านด้วยสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน

วิทยากร : รศ. ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก