หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 : 3 หลักสูตร / ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช, ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น.: 2 หลักสูตร

หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เศษส่วนแสนสนุก  

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : ออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างไรให้เป๊ะปัง

วิทยากร : อาจารย์ ดร.มินตรา ภูริปัญญวานิช

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น.: 1 หลักสูตร

หลักสูตร : เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญในระดับอนุบาลและประถมศึกษา

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง          

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก