หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563 : 2 หลักสูตร > รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข / อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

 

หลักสูตร : การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก : ประเด็นพิจารณาของการประกันคุณภาพภายใน

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สนุกวิทย์และมายากลในชั้นเรียนโดยใช้ลูกโป่ง

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก