หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 : 4 หลักสูตร >ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ, อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : “จากทฤษฎีองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อสร้างเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอันหลากหลายในระดับอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                                      

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :เทคนิคการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 

วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

                                                                                                      14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : สื่อคณิต คิดสนุก ระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์

                                      

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉คลิก

หลักสูตร :เทคนิคและวิธีการสอน คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4

วิทยากร : อ.ภีมวัจน์  ธรรมใจ 

                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ