หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2563 : 5 หลักสูตร >ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง, ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์, ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม, อ.ภีมวัจน์ ธรรมใจ, อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : เทคนิคการสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้โดยเข้าใจสมองผ่านประสาทสัมผัส(Sensory)และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ(Motor)สำหรับเด็กปฐมวัย

วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง                                   

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บูรณาการสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์-ภาษาไทยระดับประถม

วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ  ลียะวณิชย์                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร : การเรียนการสอนภายใต้วิถีปกติใหม่ (New Normal)

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม       

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                                                                                   14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : สื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น 

        วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล                              

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉คลิก

หลักสูตร :เทคนิคและวิธีการสอน คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6

วิทยากร : อ.ภีมวัจน์  ธรรมใจ 

                              ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉คลิก