หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 : 5 หลักสูตร > อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์, อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส, รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล, ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : สนุกกับการทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์ เรื่อง”อากาศ” 

สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา

             วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์                        

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : “ฝึกคิดคล่องและคิดยืดหยุ่นทางคณิตศาสตร์ ด้วยปัญหาปลายเปิด”

             วิทยากร :อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์            

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์คุณลักษณะครูประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 21

             วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร  หงส์พนัส        

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                                                                   เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

 

หลักสูตร : การออกแบบกิจกรรมSTEAM

             วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล             

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การอ่านเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

             วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์  ศิริภัทราชัย               

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก