หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 : 6 หลักสูตร >ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง, ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล, อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์, อาจารย์นพมาศ ว่อง

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 2 หลักสูตร

หลักสูตร : “เทคนิคการจัดกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวร่างกายและกล้ามเนื้อเล็ก(ระบบHaptic)เพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ของเด็กอนุบาลและประถมศึกษา”


วิทยากร : ผศ. เฉลิมพล ดาวเรือง
                   

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (Integrated Learning Management)

วิทยากร : ผศ. ดร.จงดี โตอิ้ม

             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร : การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อการจัดประการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู

      

                                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สอนวิทย์ให้สนุก ด้วยวัสดุใกล้ตัว
วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                                               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์ เรียนเล่นกันที่บ้าน (ตอนที่ 3)
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์

                                           ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร : สร้างสรรค์เกมการศึกษา ด้วยโปรแกรม PowerPoint 2
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

                                                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก