หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 1 หลักสูตร

หลักสูตร : การพัฒนาทักษะการคิดด้วยวิทยาการคำนวณ
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวววณ
       

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                       เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: “การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง New Normal Computing Science”

วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวววณ        

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “การออกแบบกิจกรรมแนวคิดเชิงคำนวณ”
วิทยากร : รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

หลักสูตร: “การบูรณาการการออกเสียงและสะกดคำภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

เพื่อการเรียนรู้ในการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ”
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก