หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม  2563 

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: “เทคนิค​การจัดแผนการเรียนรู้​ที่ยึดธรรมชาติ​ผู้เรียนเป็นสำคัญ​สำหรับ​เด็กวัยอนุบาล​และประถมศึกษา​”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  ออกแบบการสอนการโปรแกรมด้วย Scratch

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล     

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Kitchen for kids- เทคนิคการสอนสะตีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 4

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    

               ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                   เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร:

เทคนิคการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: งานออกแบบสุดปังด้วย Canva

วิทยากร: อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: “สื่อสร้างสรรค์เพื่อเสริมแรงให้นักเรียน เรียนอย่างมีความสุข ตอนที่ 2”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก