หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 : 6 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: อบรมเชิงปฏิบัติการ “STEAM Kitchen for kids- เทคนิคการสอนสตรีมศึกษาแสนสนุกผ่านห้องครัว

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์   

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผสมผสานแนวคิดเชิงคำนวณ

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม   

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                                 เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

 

หลักสูตร: “เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษด้วยเพลง ในชั้นเรียนประถมศึกษา”

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 5

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สื่อกระดาษหรรษา

วิทยากร: อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก