หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ ตอน ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลแบบอุปนัยทางคณิตศาสตร์

วิทยากร: ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  กิจกรรมคณิตศาสตร์สร้างสรรค์เรียนเล่นกันที่บ้าน ตอนที่ 6

วิทยากร: อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์ 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                   เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

                                               

                                               หลักสูตร: การสร้างบรรยากาศการเรียนวิชาภาษาไทยผ่านกิจกรรมแสนสนุก

วิทยากร:  อาจารย์ปานวาด กอวัฒนา  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การเขียนควบคุมหุนยนต์เสมือนด้วยโปรแกรม Robomind ตอนที่ 2: ออกแบบสถานการณ์

วิทยากร: อาจารย์พนมยงค์ แก้วประชุม 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก