หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 : 5 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: STEAM in Action: COVID-19 สนุกกับเกมและกิจกรรมวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณผ่านปรากฏการณ์การระบาด COVID-19

วิทยากร: อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  ภาษาไพธอน​ ภาค​ 2 เขียนโปรแกรมประยุกต์กับคณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์​คณิตศาสตร์

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  กลยุทธที่ส่งเสริมการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

วิทยากร: ดร.วชิร ศรีคุ้ม

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 2 หลักสูตร

                                               

                                                                           หลักสูตร: สื่อกระดาษหรรษา ตอนที่ 2

วิทยากร:  อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล 

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: สร้างคลิปออนไลน์ง่ายๆ ด้วย kineMaster EP 2

วิทยากร:  อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก