หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร: Active Learning-Competency-PLC ตอนที่2 การเรียนรู้เชิงรุกเสริมสมรรถนะด้วยวิธีและเทคนิคการสอนหลากหลาย

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  Teaching English with MI-based Activities (for Primary and Secondary Levels) การสอนอังกฤษด้วยกิจกรรมพหุปัญญา 

วิทยากร: พันตรี ดร.ราเชน มีศรี  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้ปนเล่น ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  การจัดการเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning)

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม  

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

                                               

                                                     หลักสูตร: สื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียนให้กับผู้เรียน

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐานเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21

วิทยากร:  รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู   

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: โครงการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ : PLC ระเบิดใน…เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ตอนที่ 2: ประสบการณ์ และบทเรียนจากโรงเรียนสาธิตพัฒนา (บริบทของโรงเรียนในสังกัด สช.)”

วิทยากร:  รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ  อาจารย์พรกนก ชมดี อาจารย์บุศรา เอี่ยมปี 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก