หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 : 4 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2564

เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร: การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

วิทยากร:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม 

                  ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  “พัฒนาสมรรถนะทางวิทย์ของนักเรียนระดับประถมศึกษาด้วยกิจกรรม cooking”

วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:  พิชิตสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ง่ายด้วยมือเรา

วิทยากร: อาจารย์ศุภากร อุดมชัยพร 

                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

                                              เวลา 14.00-17.00 น. : 1 หลักสูตร

                                               

                                                     หลักสูตร: โครงการฝึกอบรมออนไลน์ โครงการฝึกอบรมออนไลน์ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชนสู่การเป็นนวัตกร”

วิทยากร:  รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล   รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์  

                 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก