หนังสือรับรอง หลักสูตร : รูปแบบและแนวการสอน กับวิธีและเทคนิคการสอนใน CO-5STEPs เพื่อการเขียนแผน ฯ : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข วันที่ 23 เม.ย. 2563