หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 : 3 หลักสูตร >รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข, รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาค 2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : “กลยุทธ์ปรับแผนการจัดการเรียนรู้เน้นครูเป็นศูนย์กลางให้เป็น เน้นการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง”

วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ. พเยาว์ ยินดีสุข                              

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

 

หลักสูตร : การออกแบบชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล

วิทยากร : รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู                 

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิ

 

 

หลักสูตร : การศึกษาเชิงหรรษา: จากเล่นสู่การเรียนรู้

วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน   

                        ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก