หนังสือรับรอง หลักสูตรอบรมวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 : 7 หลักสูตร

หนังสือรับรอง

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน  2563 เวลา 09.00-12.00 น. : 4 หลักสูตร

หลักสูตร : สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C1 การพัฒนาหลักสูตรระดับรายวิชา
สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
               

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร:“การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ในศตวรรษที่ 21″

วิทยากร : ดร.วชิร  ศรีคุ้ม       

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: คณิตศาสตร์สำคัญไฉน :  บทประยุกต์ของคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

วิทยากร : อาจารย์ ดร.รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์       

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร: การทดลองและของเล่นวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษาเรื่อง ชุด แสง สี และการมองเห็น 

วิทยากร : อาจารย์ ฤทัย  จงสฤษดิ์  

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

 

เวลา 14.00-17.00 น. : 3 หลักสูตร

หลักสูตร : “เรียนรู้การนำเสนองานภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาบทเรียนแบบครูมืออาชีพ”

              วิทยากร : รศ.ดร. ศิตา เยี่ยมขันติถาวร                               

                                ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

หลักสูตร :  “สุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย”
วิทยากร : รศ.ดร. ศศิลักษณ์  ขยันกิจ

                                   ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก

สมรรถนะของครูมืออาชีพ : C2 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
สู่มาตราฐานการศึกษาของชาติ

วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข
               

                             ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง 👉 👉 คลิก